Služby


účtovníctvo

 • jednoduché, podvojné, mzdové, ale tiež …
 • rekonštrukcie a previerky či už čiastočné alebo kompletné, jednorázové alebo pravidelné, a aj
 • zavádzanie účtovníctva v novovzniknutej spoločnosti (napr. pomoc pri výbere softvéru, nastavenie softvéru podľa potrieb spoločnosti, pomoc pri nastavení účtovnej dokumentácie a smerníc, návrh systému obehu dokladov),
 • návrh zmeny systému spracovania účtovníctva (napr. návrh účtovej osnovy na mieru, číselníka dokladov, stredísk, zákazok a pod., návrh systému kontroly účtovníctva s prepojením na systém podnikového kontrolingu),
 • spracovanie vnútropodnikových smerníc podľa požiadaviek klienta a v súlade s účtovnými predpismi.


dane

 • spracovanie daňového priznania vrátane poradenstva týkajúceho sa daňových priznaní (napr. priznania k dani z príjmov, k cestnej dani, k všetkým daniam majetkového charakteru, k dani z pridanej hodnoty a k ostatným nepriamym daniam),
 • zastupovanie klienta pred správcom dane a pred inými externými organizáciami,
 • písomné stanovisko audítora ku konkrétnemu problému na základe predložených podkladov.


financie

 • vypracovanie finančných analýz pre interné ale aj externé potreby,
 • poradenstvo pri finančnom plánovaní a riadení (niekedy postačí jedna konzultácia na to, aby sa manažér dokázal pozrieť na podnik „zvonku“ tak aby videl veci „vo vnútri“ jasnejšie)
 • vypracovanie podnikateľských plánov pre interné ale aj externé potreby,
 • poradenská činnosť pri získavaní zahraničných investorov a bankových úverov,
 • vymáhanie pohľadávok (mimosúdne) vo forme zasielania výziev na uhradenie pohľadávok vrátane príslušenstva voči jednotlivým dlžníkom, telefonické kontaktovanie dlžníkov prostredníctvom našej kancelárie, uzatváranie dohôd a zmlúv ohľadne uspokojenia pohľadávok vrátane splátkových kalendárov, dohôd o uznaní dlhu, vypracovanie kompletných dokumentov.


kontroling

 • analýza súčasného stavu kontrolingu v podniku
 • následne návrh metodiky plánovania, kontroly, reportingu, kalkulácií, strediskového hospodárenia atď.,
 • návrh úpravy dátových tokov vo firme (využitie účtovného a iného firmou používaného softvéru)
 • podpora pri zavádzaní návrhov do praxe, zaškolenie pracovníkov,
 • poradenstvo aj samostatne na jednej zo štyroch úrovní kontrolingu (nákladový, procesný, produktový, zákaznícky kontroling).